An Pota Cnuasaigh: New learning resource for beginners – conversational Irish in the workplace

​Newry Branch Comhaltas Uladh has just published an introductory package of basic, business-related Irish language learning material that is pitched at staff and customers in workplace settings.
‘Déanfaidh sin an Gnó’ (That will do the Business)‘Déanfaidh sin an Gnó’ (That will do the Business)
‘Déanfaidh sin an Gnó’ (That will do the Business)

​It is appropriately called ‘Déanfaidh sin an Gnó’ (That will do the Business). Hopefully the package will encourage interest in Irish ahead of any anticipated recommendations to be made under the Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022 as they might relate to larger organisations, especially in the public and service sectors.

The learning materials are arranged in ten units and are based on short, adaptable scripts. They are accompanied by sets of vocabulary, answer keys and some additional reference points. Audio files are also available.

These taster, bite-sized lessons can be used for self-study or group-study and they focus on every-day, authentic conversations that can occur in various customer-facing environments, including e-mail. The objective is that learners gain the confidence and skill to communicate in simple Irish within a working milieu or in typical social interactions.

The package is simply a dip-one’s-toe-into resource though it is envisaged that it will be augmented later in the year by additional scripts.

Part One will be available free of charge on the popular social media site Newry.ie and a booklet of the scripts will be published in the near future for those who prefer using a hard copy.

Newry Branch Comhaltas Uladh, a small voluntary group, are not best placed to produce or promote such an introductory resource though they are keen to take the initiative in exciting a positive awareness of the Identity and Language Act.

Their ‘Déanfaidh sin an Gnó’ is a cottage-industry style product that will complement the Branch’s very popular ‘Faigh Fáinne – Caith Fáinne’ booklet.

The two resources involve minimal expenditure other than that of the time invested by the learners – time very well spent if those new to Irish can be encouraged to continue with their fascinating language journey.

The new resource of course can double up as an extra asset for teachers who have Absolute Beginners’ evening classes. Contact [email protected] for further information.

“Déanfaidh sin an Gnó”

Tá pacáiste tosaigh d’ábhar bunúsach foghlama Gaeilge a bhaineann le cúrsaí gnó díreach foilsithe ag Craobh an Iúir de Chomhaltas Uladh, é dírithe ar bhaill foirne agus ar chustaiméirí in áiteanna oibre atá ag foghlaim na Gaeilge.

‘Déanfaidh sin an Gnó’ an t-ainm atá ar an phacáiste, fóirsteanach i gceart.

Táthar dóchasach go mbeidh an pacáiste ina spreagadh ag daoine le suim a chur sa Ghaeilge agus moltaí le cur i bhfeidhm faoin Acht um Fhéiniúlacht agus Teanga (Tuaisceart Éireann), 2022, faoi mar a bhainfeadh a leithéid le heagraíochtaí móra, go háirithe iad siúd san earnáil phoiblí agus san earnáil seirbhísí.

Deich n-aonad d’áiseanna foghlama atá i gceist, iad bunaithe ar scripteanna gairide inathraithe. Tá stór focal ag gabháil le gach script acu chomh maith leis na freagraí agus pointí tagartha eile. Tá comhaid fuaime ar fáil fosta.

Beidh daoine ábalta na ceachtanna beaga seo a úsáid don staidéar i ngrúpaí nó féinstiúrtha le blaiseadh a fháil den teanga.

Tá na ceachtanna dírithe ar na gnáthchomhráite nádúrtha laethúla a gheofar áit ar bith a mbíonn plé le custaiméirí ann, teachtaireachtaí ríomhphoist san áireamh.

Is é an cuspóir atá ann go ndéanfaidh foghlaimeoirí an mhuinín agus na scileanna a fhorbairt iontu féin go mbeidís in inmhe Gaeilge bhunúsach a úsáid i gcomhthéacs oibre nó ar bhonn sóisialta.

Acmhainn atá sa phacáiste le deis a thabhairt don fhoghlaimeoir triail a bhaint as an chumarsáid ach tá sé i gceist againn go gcuirfear scripteanna eile leis i gceann cúpla mí.

Beidh Cuid a hAon ar fáil saor in aisce sa spás móréilimh ar líne Newry.ie agus foilseofar leabhrán de na scripteanna roimh i bhfad daofa siúd ar fearr leo ábhar a léamh i gcló.

Grúpa beag deonach atá i gCraobh an Iúir de Chomhaltas Uladh, agus cé nach iad is fóirsteanaí le hacmhainn tosaigh mar seo a chur ar fáil ná chun cinn tá siad díograiseach an deis a thapú agus daoine a spreagadh le bheith réidh d’impleachtaí an Achta um Fhéiniúlacht agus Teanga.

Táirge a rinneadh cois teallaigh atá san áis seo ‘Déanfaidh sin an Gnó’ ón Chraobh, áis a shuifidh taobh leis an leabhrán de chuid na Craoibhe ‘Faigh Fáinne – Caith Fáinne’ a bhfuil an-tóir air.

Níorbh éigean móran a chaitheamh ar an dá acmhainn ó thaobh costais de agus tá am le caitheamh ag na foghlaimeoirí leo – caiteachas fiúntach más féidir greim a fháil orthu siúd nár bhain triail as an teanga go dtí seo lena spreagadh triall leo ar a n-aistear teanga gan teorainneacha.

Ar ndóigh, d’fhéadfadh múinteoirí a bhfuil rangannaí acu do Bhunfhoghlaimeoirí leas a bhaint as an acmhainn úr chomh maith.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach nóta a chur chuig [email protected].

At wul dae the Jaab

Newry Brench Comhaltas Uladh haes brocht oot a stairter peckage o’ basic Airish leid lairnin’ resources adae wi’ business at baes airted aa staff an’ customers in waarkplace settins. Hit baes aptly cried ‘Déanfaidh sin an Gnó’ (At wul dae the Business).

We wud bae sarious gled gif thon peckage wul heft intherest in Airish aheid o’ onie expectit recommendations tae bae maide unner the Identity an’ Leid (Norlin Airlan) Ect 2022 as they micht hae adae wi’ baager organisations, especially in the Public an’ Service sectors.

The lairnin materials ir `bruk intae 10 units an’ ir based oan shoart adaptable screeds.

They cum wi sets o’ wurds, ansuer keys, an’ sim mair reference points. Audio files can bae haed forebye.

Thae taster, bite size lessons can bae studied yer lane ir in a cless. An’ they ir airted oan ivryday real collogues at cud gae oan in differ customer-facin’ environments laike epoast.

The ootcum bein’ leuked fer baes fer lairners tae gain the confidence an’ skeel tae collogue in simple Airish wi’in a waarkin mileau ir in ivryday social intherections.

The peckage baes a dip yin’s toe intae resource though hit’s plenned tae add mair screeds tae hit laiter oan the yeir.

Pairt Yin wul bae fit tae bae haed free o’ charige oan the weel kent wabsteid Newry.ie an’ a chaplet o’ the screeds wul cum oot soon fur thaim at wud raither uise a haird coapie.

Newry Brench Comhaltas Uladh, a wee voluntary curn, irnae bes’ placed tae mak’ ir tae heft sichin an introductory resource the mair at they want tae tak’ the initiative in drummin ap a positive awareness o’ the Identity an’ Leid Ect.

Thair Déanfaidh sin an Gno’ baes a cottage industry cless o’ a product at wul complement the brench’s gyely popular ‘Faigh Fáinne – Caith Fáinne’ chaplet. The twa resources tak’ gye little spent oan thaim forebye the tim’ pit in bae the lairners – tim’gyely weel pit in gif thaim at ir new tae Airish can bae gat tae cairry oan wi’ thair fascinatin’ stravaig wi’ the leid.

Thon resource can bae anither asset fer teachers o’ Absolute Beginners evenin’ clesses. Get oantae [email protected] fer mer wittens.

Related topics: